DAžnai užduodami klausimai

D.U.K.

Nekilnojamojo turto Klausimai

Asmuo, norintis pakeisti (paviešinti) nekilnojamojo daikto (šiuo atveju – buto) kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre turi paduoti prašymą (pavyzdines prašymo formas rasite čia) dėl nekilnojamojo daikto kadastro duomenų pakeitimo  (iki prašymo teikimo turi būti patikslinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, kurioje užfiksuotas 100 proc. baigtumas). Kai Nekilnojamojo turto registre įregistruotas baigtas (100% baigtumas) gyvenamasis namas, papildomų dokumentų, patvirtinančių buto suformavimą, pateikti nereikia, jei bute nebuvo atliekami jokie statybos darbai po namo kadastro duomenų bylos parengimo ir statybos užbaigimo akto išdavimo. Pastato statybos užbaigimo aktas yra pagrindas įregistruoti ir buto 100% baigtumą. Jei bute buvo atlikti paprastojo remonto darbai, tuomet reikia pridėti savininko surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, įregistruota Valstybinėje teritorijų planavimo ir statybos inspekcijoje prie Aplinkos ministerijos, kurioje būtų nurodyti statybą leidžiantys dokumentai (jei privalomi), kaip nustatyta Statybos įstatymo 28 straipsnio 4 dalyje.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje „Matininkas”.

Prašymą  ir pridedamus dokumentus (jei reikia) galite pateikti vienu iš šių būdų:

            – asmeniškai Registrų centro klientų aptarnavimo padaliniuose. Vizitui iš anksto registruotis galite čia;
            – paštu (prie prašymo turite pridėti asmens tapatybę patvirtinančio dokumento kopiją);
            – elektroniniu paštu info@registrucentras.lt. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu.

Asmens prašymas, perduotas paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodytas įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas. Jeigu prašymas pateikiamas Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje, skyriaus darbuotojas kompiuteryje užpildo ir suformuoja Centrinio registratoriaus parengtą ir patvirtintą prašymo formą.

Jei reikalingas Nekilnojamojo turto registro išrašas, jį galite užsisakyti kartu su prašymu.

Paslaugų įkainius rasite čia.

Šaltinis: https://info.registrucentras.lt/node/805

Redaguota: 2023-11-27

Asmuo, norintis Nekilnojamojo turto registre įregistruoti baigtą statyti statinį ir nuosavybės teises į jį, bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje turi paduoti prašymą. Kartu su prašymu turi pateikti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą, parengtą matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir teisės aktų reikalavimus atitinkančius, statybos užbaigimą patvirtinančius dokumentus, nurodytus Statybos įstatymo 28 straipsnyje, priklausomai nuo statinio kategorijos.

Pažymėtina, kad ypatingo ar neypatingo vieno ar dviejų butų gyvenamojo namo, o taip pat  nesudėtino statinio, kuriam privalomas statybą leidžiantis dokumentas,  registravimui Nekilnojamojo turto registre, turi būti pateikta statytojo ar jo teises ir pareigas perėmusio asmens surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą. Ši deklaracija, turi būti patvirtinta statinio projekto (jo dalies) ekspertizės rangovo arba statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo ir  įregistruota  Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.
Deklaracija apie statybos užbaigimą patvirtinama tik tuo atveju, kai statytojas (užsakovas) pateikia Nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojo po išankstinės patikros suderintą statinio kadastro duomenų bylą;

Jei statiniai priskiriami nesudėtingų statinių kategorijai, kuriems pagal teisės aktų reikalavimus nereikalingas statybą leidžiantis dokumentas, tuomet Nekilnojamojo turto registro tvarkytojui reikia pateikti – statytojo surašytą deklaraciją apie statybos užbaigimą, įregistruotą Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Pažymėtina, kad žemės sklypo kadastro duomenys privalo būti pakeisti, jei pasikeitė žemės naudmenų sudėtis, ne vėliau kaip iki statinio įregistravimo Nekilnojamojo turto registre. 

Asmenys, teikdami prašymą įrašyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje „Matininkas” (statinių) ar „GeoMatininkas” (žemės sklypo) .

Nekilnojamojo turto registro nuostatų 35 punkte nurodyta, kad prašymas įregistruoti nekilnojamąjį daiktą, daiktinę teisę, daiktinių teisių suvaržymus ir juridinius faktus gali būti pateikiamas asmeniškai, paštu, elektroninių ryšių priemonėmis. Elektroninių ryšių priemonėmis teikiamą prašymą asmuo turi pasirašyti saugiu elektroniniu parašu, patvirtintu kvalifikuotu sertifikatu. Asmens prašymas, perduotas paštu ar elektroninėmis ryšio priemonėmis, laikomas pateiktu, jeigu prašyme nurodyta įsipareigojimas apmokėti už atliktus darbus, parengtų dokumentų atsiėmimo vieta arba jų pateikimo būdas ir prie prašymo pridėti aukščiau nurodyti dokumentai.

Registravimo paslaugų įkainius pateikiame šioje nuorodoje. 

Papildoma informacija:

Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnyje nurodyti nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į nekilnojamojo turto kadastrą ir jų pakeitimo teisiniai pagrindai. Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 841.2. punkte detalizuojamas dokumentų, kurie turėtų būti pateikiami nekilnojamojo turto kadastro tvarkytojui nekilnojamojo daikto kadastro duomenų įrašymo į kadastrą tam tikrais atvejais, sąrašas.

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis, ir  Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 „Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas„.

Šaltinis: https://info.registrucentras.lt/node/1283

Redaguota: 2023-11-27

Prašymą pakeisti Nekilnojamojo turto registre įregistruoto nekilnojamojo daikto kadastro duomenis galima paduoti bet kuriame teritoriniame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje. Kartu su prašymu kadastro tvarkytojui turi būti pateikiama atnaujinta nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla, parengta matininkų, nurodytų Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 11 straipsnyje, ir Nekilnojamojo turto kadastro įstatymo 12 straipsnio 1 dalyje nurodyti dokumentai, išskyrus atvejus, nurodytus šio įstatymo 12 straipsnio 3 dalyje; kai prašoma nekilnojamojo turto kadastre pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis dėl skirtingo tikslumo kadastrinių matavimų, Kadastro tvarkytojas šiuos duomenis pakeičia pagal nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylą Kadastro nuostatų nustatyta tvarka.
Kartu su prašymu pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis po statinio (patalpos) rekonstravimo, kapitalinio remonto, paprastojo remonto, atnaujinimo (modernizavimo), paskirties pakeitimo ar kitokio pertvarkymo, kadastro tvarkytojui turi būti pateikiama statinio (patalpos) kadastro duomenų byla ir dokumentai, patvirtinantys statybos teisėtumą, detalizuoti Nekilnojamojo turto kadastro nuostatų 84-1.2. punkte (dokumentus, įregistruotus Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“, kadastro tvarkytojas gauna pats per Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinę sistemą „Infostatyba“).

Statybos užbaigimo tvarką reglamentuoja Statybos įstatymo 28 straipsnis, ir  „Statybos techninis reglamentas STR 1.05.01:2017 Statybą leidžiantys dokumentai. Statybos užbaigimas. Statybos sustabdymas. Savavališkos statybos padarinių šalinimas. Statybos pagal neteisėtai išduotą statybą leidžiantį dokumentą padarinių šalinimas„.
Asmenys, teikdami prašymą įrašyti/pakeisti nekilnojamojo daikto kadastro duomenis Nekilnojamojo turto registre, neturi teikti spausdintinės nekilnojamojo daikto kadastro duomenų bylos, nes jos elektroniniai dokumentai prieš tai turi būti patalpinti Nekilnojamojo turto registro posistemėje „Matininkas” (statinių) ar „GeoMatininkas” (žemės sklypo) .

Statybos baigiamasis dokumentas  teikiamas atsižvelgiant į atliktų statybos darbų rūšį:

– atlikus paprastojo remonto darbus, kai statybos leidžiantis dokumentas neprivalomas – statytojo surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą, įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“ ;
– atlikus statinio kapitalinio remonto darbus, pakeistus pastato (patalpos) paskirtį, užbaigus pastato rekonstrukciją – statytojo surašyta deklaracija apie statybos užbaigimą/paskirties pakeitimą, kuri turi būti patvirtinta statinio (jo dalies) ekspertizės rangovo ir  įregistruota Lietuvos Respublikos statybos leidimų ir statybos valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje „Infostatyba“.

Tuo atveju jei neatlikti jokie statybos darbai ar kitokie pertvarkymai, tada kadastro duomenys keičiami tik kadastro duomenų bylos pagrindu. 

 

Šaltinis: https://info.registrucentras.lt/content/1279

Redaguota: 2023-11-27

Sandorių teisinės registracijos nuostatos ir neįregistravimo pasekmės įtvirtintos Civiliniame kodekse. 6.478 straipsnyje yra nustatyta, kad nekilnojamųjų daiktų nuomos (panaudos) sutartis, sudaryta ilgesniam kaip vienerių metų terminui turi būti rašytinė, ir prieš trečiuosius asmenis gali būti panaudota tik tuo atveju, jeigu ji įstatymų nustatyta tvarka įregistruota viešame registre. 

Jeigu  juridiniai faktai atsiranda  ne nuo notarine forma patvirtinto sandorio, asmuo prašymą įregistruoti daiktines teises, šių teisių suvaržymus, juridinius faktus teritoriniam registratoriui paduoda ne vėliau kaip per 30 dienų nuo juridinio fakto atsiradimo dienos, kaip nustatyta Nekilnojamojo turto registro įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje.

Šaltinis: https://info.registrucentras.lt/node/613

Redaguota: 2023-11-27

Informuojame, kad  Civilinio kodekso 4.75 straipsnis nustato, jog bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektas valdomas, juo naudojamasi ir disponuojama bendraturčių sutarimu.
Vadovaujantis Civilinio kodekso 4.81 str. namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto bendraturčiai turi teisę tarpusavio susitarimu nustatyti tvarką, pagal kurią bus naudojamasi atskiromis izoliuotomis to namo, buto patalpomis ar kito nekilnojamojo daikto konkrečiomis dalimis, atsižvelgiant į savo dalį, turimą bendrosios dalinės nuosavybės teise. Jeigu toks susitarimas yra notariškai patvirtintas ir įregistruotas viešame registre, tai jis yra privalomas ir tam asmeniui, kuris vėliau įgyja dalį to namo, buto ar kito nekilnojamojo daikto dalį bendrosios nuosavybės teisėmis. Jei savininkai nesusitaria, naudojimosi bendrosios dalinės nuosavybės teisės objektu tvarką gali nustatyti teismas.
Žyma apie bendraturčių susitarimą dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu Nekilnojamojo turto registre daroma bet kuriame Registrų centro klientų aptarnavimo padalinyje kartu su prašymu pateikus bendraturčių susitarimą dėl naudojimosi nekilnojamuoju daiktu nustatymo ar kitą dokumentą (teismo sprendimą, nutartį) patvirtinantį, kad tokia tvarka nustatyta.

Šaltinis: https://info.registrucentras.lt/content/8549

Redaguota: 2023-11-27

Scroll to Top